Books – Amalia – Il-Gustizzja

15.95

Out of stock

Alfredo Eduardo Borg
Addattat minn Charles B. Spiteri

Out of stock

SKU: 9789995799724 Categories: , , Tag:

Description

F’dan ir-rakkont inkomplu naraw kif se tisvolgi l-hajja tal-persunaggi taghna.

Kobba mhabbla tassew fejn niltaqghu ma’ nies bla qalb u tassew kefrin. Nies mill-aghar li jridu jingannaw lil ta’ madwarhom u xejn ma jiddejqu li joqtlu u jaghmlu kull xorta ta’ hsara. Nies bla ebda kuxjenza li ma jibzghu minn xejn u minn hadd. U dawn, bi hzunija u makakkerija tant kbira dejjem jispiccaw rebbieha, irrispettati mis-socjeta’ u maghduda bhala nies nobbli. U min-naha l-ohra, nies onesti u innocenti jkollhom ibatu l-konsegwenzi ta’ dawn il-mizerabbli li minhabba fihom hajjithom tispicca tinbidel mil-lejl ghan-nhar u jsofru bla ebda htija.

Imma l-gustizzja fid-dinja tibqa’ ma ssirx? Possibbli li l-kriminali u l-qattiela jibqghu dejjem isaltnu, filwaqt li l-innocenti dejjem isofru? Issir gustizzja xierqa u misthoqqa jew tibqa’ tigi mqarrqa? Ikun hemm xhieda u provi bizzejjed jew jibqghu ma jinstabux? Kif jispiccaw il-persunaggi ta’ dan ir-rumanz?

Rumanz li jhalli lill-qarrejja sal-ahhar pagni fuq ix-xwiek. Rakkont tabilhaqq imqanqal.