Books – Hajja Doppja

12.95

1 in stock

– Alberto kien fi triqtu lejn Sqallija. Kellu bzonn jindiehes ma’ xi familja biex ma jaghtix fil-ghajn. Fi ftit hin ghamel habib ma’ zewgt itfal. Malajr qabad jiddiskuti m’ommhom Zvetlana u spicca biex afda bagalja flus maghha. Zvetlana kellha tiehu decizjoni importanti li maghha gabet konsegwenzi serji.
– Alberto kien beda jissuspetta li martu kellha wicc haddiehor. Is-suspetti kibru meta martu harget tqila. Lydia kienet mara bla skrupli. Qatt ma kienet temmen li zewgha kien jissuspetta xi haga. Kienet tahseb li hu kien mohhu biss fil-flus.
– Alberto jfassal pjan biex isir jaf il-verità qabel jerfa’ r-responsabbiltà ta’ tarbija li kellu dubju jekk hix tieghu. Bil-pjan djaboliku tieghu jirnexxilu jbiddel id-destin ta’ bosta. Ghalih ma kienx jimporta li juza lin-nies. Ghalih kien jimporta biss li jasal fejn jixtieq.

Kitba ta’ Kris Dimech

1 in stock

SKU: 9789918211661 Categories: , , Tag: