Books – Meta Nħaraq in-Notre Dame

14.95

Out of stock

Kitba ta’ Elio Lombardi

Out of stock

SKU: 9789918210138 Categories: , , Tag:

Description

Il-qaghda finanzjarja ta’ Antonio, zaghzugh Sqalli, ma kinitx stabbli. Issa li kien se jsir missier, kien jehtieg li jara kif jaghmel biex isib xoghol. Il-qadja tal-Hadd filghodu laqqghet lil Antonio ma’ François, bahri Franciz li ghenu jsib xoghol Parigi. Il-hbiberija li nibtet bejn iz-zewg zghazagh wasslithom biex jidhlu ghal missjoni kemxejn riskjuza, izda li kienu se jdahhlu kemxa flus gmielha minnha. Antonio, ta’ makakk li kien, hareg b’idea ta’ kif setghu jinsterqu zewg kwadri famuzi mill-katidral Notre Dame minghajr ma jinduna hadd.

Hekk kif iz-zewgt ihbieb ikun minghalihom li hajjithom issa giet kompluta, jibdew jinqalghu l-intoppi…